5 Sự khác biệt giữa đi xe đạp dinh dưỡng khí và trầm tích - Giải thích!

Một số khác biệt chính giữa chu trình dinh dưỡng khí và trầm tích như sau:

Đi xe đạp dinh dưỡng khí:

1. Các vật liệu sinh học về cơ bản là khí.

Hình ảnh lịch sự: Nature.com/nature/journal/v495/n7441/images/nature11916-f4.2.jpg

2. Hồ chứa là không khí / thủy quyển.

3. Nó rất nhanh.

4. Những chu kỳ này gần như hoàn hảo.

5. Rút từ hồ chứa là nhỏ.

Đi xe đạp dinh dưỡng trầm tích:

1. Các vật liệu sinh học về cơ bản là không độc hại.

2. Hồ chứa là thạch quyển.

3. Nó thường chậm.

4. Những chu kỳ này là ít hoàn hảo.

5. Rút từ hồ chứa lớn.