Nguồn quan trọng của các chất dinh dưỡng khác nhau cho cây ăn quả

Nguồn quan trọng của các chất dinh dưỡng khác nhau cho cây ăn quả!

Hình thành trong đó hấp thụ và nguồn các yếu tố dinh dưỡng.

Thành phần

Hình thức

Nguồn / thành phần%

Nitơ

NH 4 +, SỐ 3 -

Natri nitrat 16% N; Amoni sunfat 20, 5% N; Canxi amoni nitrat 20, 5 và 25% N; Urê 46% N và Diammonium Phosphate 16 và 18% N

Photpho

H 2 PO 4 -

HPO 4 2- và PO 4 3-

Superphosphate đơn 16% P2O5; Superphosphate kép 320% P205; Ba supe lân 46 ^% PPg và DAP 48- 46% P2O5.

Kali

K +

Muriate của kali kali 58-60% Kp; Kali sunfat 48-50% KjO; Kali nitrat 44% K2O

Canxi

Ca 2 +

Thạch cao 17% Ca, Dolomite và Apatit và Super phosphate 25-30% Ca

Magiê

Mg 2 +

Dolomit 5-20% Mg; Musrotit và Magiê sunfat 16% Mg.

Lưu huỳnh

SO 4 2 -, SO 2-

Thạch cao 18, 6% S; Đồng sunfat 18, 8% S và Kẽm sunfat 17, 8 5; Mangan Sulphate 13% S; Ferric Sulphate 12, 8% S.

Bàn là

Fe 2+, Fe 3+

Ferpy Sulphate 19% Fe, Ferpy Oxide 77% Fe, Iron Chelate 5-14% Fe.

Mangan

Mn 2+

Mangan Sulphate 26-28% Mn; Oxit Mangan (MnO) 41-68% Mn; Mangan sunfat 53% Mn.

Kẽm

Zn 2+

Kẽm sunfat (Heptahydrate) 22% Zn; Kẽm clorua 45-52% Zn; Kẽm Oxysulphate 52% Zn và Kẽm Chelate 8-14% Zn.

Đồng

Cu 2+

Đồng sunfat (Monohy- drate) 35% Cu; Đồng sunfat (Pentahydrat) 25% Cu; Đồng sunfat cơ bản 13-53% Cu; Đồng chelat 13% Cu.

Boron

B4O 7 2-
HBO 3 2-
H 2 BO 3

Borax 11% B; Natri
tetraborat 14% B; Axit boric
17% B và Borate phân bón-65, 20% B.

Molypden

4 2-

Natri molybdate 39% Mo; Molybdenum Sulphide 60% Mo và Ammonium molybdate 54% Mo.

Clo

CI -

Nước