11 hành vi vô kỷ luật hoặc hành vi sai trái đối với người sử dụng lao động

Hành vi vô kỷ luật hoặc hành vi sai trái đối với người sử dụng lao động như sau:

Mỗi hành vi vô kỷ luật được gọi là hành vi sai trái. Theo lệnh đứng của mô hình, đình chỉ đã được cung cấp cho.

i) Không vâng lời và không vâng lời

ii) Trộm cắp, gian lận, không trung thực liên quan đến hoạt động kinh doanh tài sản của chủ nhân

iii) Cố ý làm hỏng / mất hàng hóa của chủ nhân

iv) Nhận hoặc đưa bất kỳ hối lộ / hài lòng bất hợp pháp

v) Vắng mặt thường xuyên / vắng mặt trái phép trong hơn 10 ngày

vi) Thói quen đi học muộn

vii) Vi phạm theo thói quen của bất kỳ luật nào áp dụng cho cơ sở

viii) Hành vi bạo loạn hoặc gây rối trong giờ làm việc tại cơ sở hoặc bất kỳ hành vi nào phá hoại kỷ luật

ix) Sơ suất hoặc bỏ bê công việc

x) Sự lặp lại thường xuyên của bất kỳ hành động thiếu sót nào có thể bị phạt tiền và

xi) Công việc đình công hoặc xúi giục người khác đình công trái với bất kỳ luật nào.