Mẫu sổ sách

Một sổ ghi chép được duy trì cho mỗi chiếc xe để ghi lại chi tiết về các chuyến đi được thực hiện bởi một chiếc xe trong một khoảng thời gian xác định, thường là trên cơ sở hàng ngày.

Sau đây là một mẫu vật:

Các chi tiết hiển thị trong sổ nhật ký cho phép ban quản lý phân bổ phương tiện phù hợp, để tránh các chuyến đi không cần thiết hoặc trùng lặp và để tránh lãng phí hoặc khả năng chạy không tải. Hồ sơ cũng cung cấp dữ liệu để phân bổ chi phí hợp lý và về mặt này chúng có thể được so sánh với các chi tiết sản xuất có sẵn trong mối quan tâm sản xuất.