Lưu ý về các bước cơ bản có liên quan trong khi nộp IPO

Các bước liên quan trong khi nộp IPO có thể thay đổi tùy thuộc vào trao đổi mà bạn dự định đưa công ty của bạn vào danh sách.

Nếu niêm yết ở Ấn Độ, nó sẽ phải tuân theo các hướng dẫn được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI). Các sàn giao dịch chứng khoán chính ở Ấn Độ là Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE) và Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE).

Các sàn giao dịch chứng khoán khu vực không có đủ thanh khoản để hỗ trợ giao dịch có ý nghĩa. Thiếu thanh khoản cũng là lý do đằng sau sự thất bại của Sàn giao dịch Ấn Độ (OTCEI), được thành lập để cung cấp cơ hội cho các công ty nhỏ và khởi nghiệp được niêm yết.

Việc đăng ký IPO cũng có thể thực hiện ở bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào phổ biến với các công ty khởi nghiệp, như NASDAQ ở Hoa Kỳ và AIM ở Anh. Nói chung, quy trình niêm yết bao gồm các thủ tục sau đây:

tôi. Chọn một nhân viên ngân hàng đầu tư.

ii. Chọn bảo lãnh phát hành cho vấn đề (thông thường, cùng một chủ ngân hàng đầu tư).

iii. Hồ sơ đăng ký tài liệu với việc trao đổi.

iv. Đi ra với một bản cáo bạch 'cá trích đỏ' cho thấy phạm vi giá ban đầu.

v. Đi trên một chương trình đường bộ.

vi. Đặt giá chào bán cuối cùng.

vii. Được liệt kê vào ngày được chỉ định.