Cách tính cổ phiếu đúng của một công ty (Với 3 minh họa)

Tính toán cổ phiếu đúng của một công ty!

Các cổ đông có quyền tận dụng Quyền của mình hoặc anh ta có thể tham khảo bên thứ ba. Mệnh giá của các cổ phiếu quyền như vậy được ghi lại trong cột Danh nghĩa và số tiền được trả trong vấn đề này sẽ được nhập vào cột Hiệu trưởng. Nhưng trong trường hợp bán, số tiền nhận được so với bán hoặc Quyền sẽ được nhập vào phía tín dụng của Tài khoản đầu tư trong cột gốc.

Minh họa 1:

Ông A tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2005 R, 1, 00.000 khoản vay Chính phủ 3, 5% tại R. 95.000. Tiền lãi ba tháng đã tích lũy.

Vào ngày 31 tháng 5, anh ta đã mua thêm R. 40.000 của khoản vay tại R. 96 (net) kiêm lãi.

Vào ngày 31 tháng 7 30.000 khoản vay đã được bán ở mức giá rt. 94 (net) tiền lãi.

Vào ngày 30 tháng 11 20.000 trong số các khoản vay đã được bán ở mức giá rt. 96 (net) kiêm lãi.

Tiền lãi cho các khoản vay được trả mỗi năm vào ngày 31 tháng 3 và ngày 30 tháng 9 và được thu vào ngày 4 tháng 4 và ngày 5 tháng 10.

Giá của khoản vay vào ngày 31 tháng 12 là Rs. 96.

Lập tài khoản cho vay. Bỏ qua thuế thu nhập và paise.

Dung dịch:

Minh họa 2:

Công ty TNHH Đầu tư Jaipur nắm giữ 1.000 khoản nợ 15% của R. 100 mỗi công ty tại Udaipur Industries Ltd. vào ngày 1 tháng 4 năm 2004, với chi phí RL. 1.05.000. Tiền lãi phải trả vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2004, 500 Nợ được mua kiêm lãi với giá RL. 53.500. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2004, 600 Nợ được bán lãi suất cũ với giá RL. 57.300. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2004.400 Nợ được mua lãi ngoài tại R. 38.400.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2004, 400 khoản nợ được mua lãi ngoài tại R. 38.400. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2004, 400 khoản nợ được bán kiêm lãi cho R. 55.000.

Chuẩn bị tài khoản đầu tư định giá tài sản vào ngày 31 tháng 3 năm 2005 với chi phí, áp dụng phương pháp FIFO.

Dung dịch:

Minh họa 3:

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, X Ltd. có 10.000 cổ phiếu vốn chủ sở hữu của R. 10 mỗi cái trong Alpha Ltd. được mua với giá Rs. 1, 25.000. Công ty không giống như các Công ty Đầu tư không thực hiện phân chia cổ tức (đã nhận hoặc phải thu) giữa vốn và doanh thu.

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2004, Alpha Ltd. đã phát hành một khoản thưởng cho một cổ phiếu được thanh toán đầy đủ cho hai lần nắm giữ. Ngoài ra, trong cùng ngày, Cổ phiếu phải được phát hành vào lúc 3 cho 5 được tổ chức vào ngày đó với mức phí bảo hiểm là Rup. 3. R. 7 để được thanh toán trên ứng dụng và số dư trong một cuộc gọi sau một tháng. Những cổ phiếu này không được xếp hạng cổ tức cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2004. 2.000 cổ phiếu phải được X Ltd. mua và số dư quyền được bán ở mức 2 rupee vào ngày 25 tháng 5 năm 2004.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2004, công ty đã tuyên bố cổ tức là 20% cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2004.

Tạo tài khoản đầu tư vào sổ sách của X Ltd.

Bỏ qua thuế thu nhập.

Dung dịch: