Lãi trên vốn của một thương nhân duy nhất (Mục nhập kế toán)

Lãi trên vốn của một thương nhân duy nhất (Mục nhập kế toán)!

Tiền lãi được tính theo tỷ lệ thỏa thuận trên Vốn của một Nhà giao dịch duy nhất hoặc một công ty hợp danh. Thật hữu ích khi biết thu nhập thực sự của một công ty. Lợi nhuận thực là lợi nhuận còn lại sau khi tính lãi trên vốn. Lãi suất là một mất mát cho doanh nghiệp và nó là một lợi ích cho Người sở hữu.

Bài dự thi cho sự quan tâm đó là:

Hiệu ứng hai lần là: R. 8.000 được ghi nợ vào Tài khoản lãi và lỗ

R. 8.000 được ghi có vào Tài khoản Vốn.

Tuy nhiên, tiền lãi không được trả bằng tiền mặt cho Người sở hữu mà số tiền lãi được điều chỉnh vào Tài khoản Vốn. Vì vậy, lãi suất vốn luôn được coi là một sự điều chỉnh.